ПГЕ "Александър Степанович Попов"
Професионална гимназия по електроника в град Велико Търново

Асистент на лекар по дентална медицина

В учебната програма е предвидено изучаването на латински език и медицинска терминология, професионална култура и общуване, здравно законодателство, анатомия и физиология, хигиена и екология, дентални болести и образна диагностика, асистиране в денталната медицина и профилактика и промоция на денталното здраве в съвременно оборудвани зали.

Обучението по специалността след завършен VII клас се съчетава с разширено изучаване на английски език.

Завършилите специалността могат:

  • да работят в амбулатории (индивидуални и групови практики) за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове;
  • да подпомагат дейността на лекаря по дентална медицина при провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и през възстановителния период;
  • под ръководството на лекаря по дентална медицина да извършват трудови, но не преки самостоятелни лечебни дейности;
  • да регистрират пациента в съответната медицинска документация, включително и в софтуера на лечебното заведение.
  • да продължат образованието си в медицинските университети в страната и чужбина.
  • да се реализират успешно в индивидуални и групови дентални практики у нас и в чужбина